Kráľova hoľa
Magassága:: 1946 m
Helyszín: Alacsony Tátra
 vendég könyvalap információturista útvonalfoto kiállításkörnyezet
 
home

Alap információ

Élőlények Növényzet Geology Geomorphology Klíma Víz Népi kultúra História Oltalmi szabályzat a természethez
Látogató szabály az Alacsony Tátrához Biztonsági szabályok a hegyen Kontakt Links Traveloques Predpoveď počasia
www.shmu.sk


Partner projektu kralovahola.sk

Alap információ

Oltalmi szabályzat a természethez

Jednou z hlavných úloh ochrany prírody je prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života v Národnom parku Nízke Tatry, utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

Najúčinnejšiu a najkomplexnejšiu formu ochrany prírody predstavuje územná ochrana, ktorá zabezpečuje ochranu nielen jednotlivých druhov či skupín, ale tiež ich biotopov.

Zákon vymedzuje päť stupňov ochrany, pričom najprísnejší je piaty stupeň. Rozsah obmedzení sa so zvyšujúcim stupňom zväčšuje.

Národný park (NP) – rozsiahlejšie územie, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou, alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti. V NP platí tretí stupeň ochrany a návštevný poriadok.

Chránená krajinná oblasť (CHKO) – rozsiahlejšie územie s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny, alebo so špecifickými formami historického osídlenia. Na území CHKO platí druhý stupeň ochrany.

Prírodná rezervácia (PR) - lokalita, ktorá predstavuje pôvodné, alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu, alebo biotopy národného významu, biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu. Prírodnú rezerváciu, spravidla predstavujúcu nadregionálne biocentrum ako súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásiť za národnú prírodnú rezerváciu (NPR). Na území PR a NPR platí 4 alebo 5 stupeň ochrany.

Prírodná pamiatka (PP) - bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam. Jedinečnú prírodnú pamiatku, ktorá predstavuje súčasť najvýznamnejšieho prírodného dedičstva štátu, môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásiť za národnú prírodnú pamiatku (NPP). Na území PP a NPP platí 4 alebo 5 stupeň ochrany.

Chránený areál (CHA) - lokalita, na ktorej sú biotopy európskeho významu, alebo biotopy národného významu, alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo národného významu, a kde priaznivý stav týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom. Na území CHA platí 3, 4 alebo 5 stupeň ochrany.

home | vendég könyv | alap információ | turista útvonal | foto kiállítás | környezet

© 2005 - 2024 mKs